Małgorzata Kowalska-Chrzanowska

Publikacje

Monografie:

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Przemysław Krysiński, Natalia Pamuła, Metody i narzędzia budowania społecznej odporności na dezinformację: od fact-checkingu po edukację medialną, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2024 [w druku].

 

 

 

Małgorzata Kowalska, Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015.

 

 

 

 

Małgorzata Kowalska, Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007.

 

 

 

Wydawnictwa zbiorowe:

Biblioteki wobec społecznych i technologicznych wyzwań współczesności, pod red. nauk. M. Kowalskiej-Chrzanowskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2024 [w druku].

 

 

 

Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19: nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek, pod red. nauk. M. Kowalskiej-Chrzanowskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2022.

 

 

 

Wizualizacja informacji w humanistyce, pod red. M. Kowalskiej i V. Osińskiej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2017.

 

 

 

Infobrokerstwo – idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, pod red. M. Kowalskiej i T. Wojewódzkiego, Gdańsk: Ateneum. Szkoła Wyższa, 2015. 

 

 

 

Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014.

 

 

 

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność, praca zbiorowa pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk, Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2009.

 

 

 

Redakcje czasopism:

„Zarządzane w Kulturze” [red. nauk. M. Kowalska-Chrzanowska, A. Pluszyńska], ISSN 1896-8201. R. 20 (2019), nr 1.

 

 

 

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” [red. nauk. W. A. Ciszewska, M. Kowalska], ISSN 2080-1807. R. 1 (2008) – 10 (2017), nr 1-19.

 

 

 

Artykuły i studia:

 • The use of games in citizen science based on findings from the EyeWire user study, „Games and Culture”, OnlineFirst: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15554120231196260 [współaut. M. Jaśkowiec].
 • Biblioteki w erze zmian, [w:] Biblioteki wobec społecznych i technologicznych wyzwań współczesności, pod red. nauk. M. Kowalskiej-Chrzanowskiej, Warszawa 2024 [w druku].
 • Biblioteki publiczne jako platformy partycypacji obywatelskiej, [w:] Biblioteki wobec społecznych i technologicznych wyzwań współczesności, pod red. nauk. M. Kowalskiej-Chrzanowskiej, Warszawa 2024 [w druku].
 • Przeciwdziałanie cenzurze w Internecie – przegląd wybranych technologii, [w:] Media a polityka w Europie XIX i XX w., Warszawa [w druku] [współaut. P. Chmielewski].
 • Możliwości wykorzystania technologii blockchain w bibliotekach akademickich, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2023, vol. 21, s. 312-335 [współaut. P. Chmielewski, P. Krysiński].
 • Biblioteki akademickie jako społecznościowe centra wsparcia nauki obywatelskiej, [w:] Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece, red. A. Chadaj, A. Podrazik, S. Skórka, J. Stanek-Kapcia, Kraków 2023, s. 13-30.
 • The glass selling? Level of interest in the subject of academic libraries around the world in 2013–2022. The results of quantitative analysis of publications from the SCOPUS database, „Przegląd Biblioteczny” 2023, nr 4, s. 452-481 [współaut. M. Antczak, Z. Gruszka, H. Darvish].
 • Wykorzystanie narzędzi do monitoringu Internetu w badaniach informacji na temat wojny w Ukrainie na przykładzie działania aplikacji Brand24, „Polityka i Społeczeństwo” 2023, t. 22, nr 3, s. 148-165 [współaut. P. Krysiński].
 • Crowdsourcing jako metoda angażowania klientów biblioteki, [w:] Marketing w działalności bibliotecznej, pod red. nauk. M. Wojciechowskiej, Warszawa 2023, s. 417-434.
 • Biblioteki akademickie jako przestrzenie innowacji, „Przegląd Biblioteczny” 2023, nr 1, s. 22-44.
 • Fake newsy na temat wojny w Ukrainie w świetle projektu „Zgłoś Trolla”, „Zeszyty Prasoznawcze” 2023, nr 1, s. 11-32 [współaut. P. Krysiński].
 • Polskie projekty fact-checkingowe demaskujące fałszywe informacje na temat wojny w Ukrainie, „Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo – komunikologia – semiologia – socjologia mediów – media a pedagogika” 2022, vol. 17, nr 2, s. 51-71 [współaut. P. Krysiński].
 • Aplikacja mobilna oparta na grywalizacji jako narzędzie zarządzania procesem kształcenia na poziomie studiów wyższych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2022, vol. 20, s. 715-735 [współaut. P. Krysiński, B. Królicka, A. Mielczarek-Taica, A. Pietrzak].
 • Zdalne formy doskonalenia zawodowego polskich bibliotekarzy w okresie pandemii COVID-19, [w:] Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19, pod red. M. Kowalskiej-Chrzanowskiej, Warszawa 2022, s. 165-177.
 • Wprowadzenie. Biblioteki w dobie pandemii, [w:] Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19, pod red. nauk M. Kowalskiej-Chrzanowskiej, Warszawa 2022, s. 7-12.
 • Kształcenie specjalistów z zakresu data science na poziomie studiów wyższych w Europie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2021, vol. 19, s. 601-619 [współaut. K. Jarczewska-Walendziak, P. Krysiński],
 • Digital Competences of Residents in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in the Light of the Training Project „E-Active”, „Education and Information Technologies” 2021, vol. 26, iss. 3, pp. 3427-3444 [współaut. P. Krysiński, M. Karwowski].
 • Platformy ebooków w polskich bibliotekach akademickich – ocena funkcjonalności i dostępności, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2020, vol. 18, s. 194-212.
 • Role of Social Networking Services for Scientists in Promoting Scientific Output on Example of Polish Representatives of Social Communication and Media Sciences, „Global Knowledge, Memory and Communication” 2020, vol. 69, iss. 8/9,  pp. 717-736 [współaut. P. Krysiński].
  • Rola serwisów internetowych jako narzędzi oceny dorobku naukowego. Przykład wykorzystania serwisów Google Scholar, ResearchGate i Academia.edu przez wybranych polskich reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach, „Zeszyty Prasoznawcze” 2020, nr 4, s. 9-35 [współaut. P. Krysiński].
 • Bazy danych jako narzędzia identyfikacji i promocji dorobku naukowego. Casus reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach, [w:] Komunikowanie interdyscyplinarne, red. M. Nowina-Konopka, W. Świerczyńska-Głownia, A. Hess, Kraków 2020, s. 37-58 [współaut. P. Krysiński].
 • Indeksacja polskich naukowych czasopism z zakresu biblio- i informatologii w referencyjnych bazach danych, [w:] Kto by tam czytał gazety… Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Grażynie Gzelli, red. W. A. Ciszewska-Pawłowska, B. Centek, Toruń 2020, s. 331-361.
 • Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Case study Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2019, vol. 17, s. 269-288 [współaut. T. Książek].
 • Wprowadzenie. Od inteligencji kolektywnej do inteligencji współpracy, „Zarządzanie w Kulturze” 2019, nr 1, s. 1-5 [współaut. A. Pluszyńska].
 • Budżet obywatelski jako instrument partycypacji społecznej w obszarze kultury, „Zarządzanie w Kulturze” 2019, nr 1, s. 63-83.
 • Innowacyjność i zarządzanie zmianami w pracy bibliotek, [w:] Zarządzanie biblioteką, pod red. M. Wojciechowskiej, Warszawa 2019, s. 87-109.
 • Distribution of Data Elements and its relationship to the types of digital libraries, „Journal of Librarianship and Information Science” 2019, vol. 51, iss. 3, pp. 710-720 [współaut. V. Osińska, K. K. Matusiak, B. Bednarek-Michalska, P. Malak].
  • Problemy zarządzania informacją w polskich bibliotekach i repozytoriach cyfrowych. Implikacje płynące z jakości metadanych, [w:] Zarządzanie informacją, pod red. W. Babika, Warszawa 2019, s. 414-434 [współaut. B. Bednarek-Michalska, P. Malak, V. Osińska].
 • Grzechy główne bibliotek aplikujących o fundusze ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, [w:] Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, pod red. J. Żochowskiej, Białystok 2018, s. 135-148.
 • The Role of Visualization in Shaping and Exploration of Individual Information Space. Part 1, „Knowledge Organization” 2018, vol. 45, iss. 7, pp. 547-558 [współaut. V. Osińska, Z. Osiński].
 • Bazy danych i wizualizatory dorobku naukowego jako narzędzia oceny produktywności naukowej, „Nauka” 2018, nr 2, s. 93-114 [współaut. V. Osińska].
 • Platformy czasopism naukowych a bibliograficzne bazy danych: obszary przenikania, narzędzia, usługi. W: Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju, III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech. Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. [online]. [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2017 (EBIB Materiały konferencyjne; nr 25). Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/602/738.
 • Wskaźniki altmetryczne – w kierunku nowego modelu oceny dorobku naukowego? Casus publikacji z zakresu bibliologii i informatologii, [w:] Diagnostyka w zarządzaniu informacją, pod red. R. Sapy, Kraków 2017, s. 263-284 [dostęp online: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48695].
 • Formalne, techniczne i praktyczne aspekty ekspozycji dokumentów życia społecznego w bibliotekach cyfrowych, [w:] Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie, red. A. Firlej-Buzon, Warszawa 2017, s. 245-267.
 • Altmetria jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii, „Przegląd Biblioteczny” 2017, nr 3, s. 324-341.
 • Czas uwolnienia zasobów a dynamika rozwoju i profil polskich bibliotek cyfrowych, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2017, nr 1 (211), s. 3-28 [współaut. V. Osińska, B. Bednarek-Michalska, P. Malak].
 • Narzędzia zapewniania i oceny jakości kształcenia profesjonalistów informacji, [w:] Zarządzanie jakością w bibliotece, pod red. M. Wojciechowskiej, Warszawa 2017, s. 61-90.
 • Transkrypcja tekstów w środowisku elektronicznym – przegląd wybranych narzędzi, „Sztuka Edycji” 2016, nr 2, s. 65-74.
 • Zarządzanie kapitałem społecznym jako wyzwanie dla bibliotek, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą V, pod red. J. Dzieniakowskiej i M. Olczak-Kardas, Kielce 2016, s. 563-579.
 • Współczesne źródła informacji, [w:] Nauka o informacji, pod red. W. Babika, Warszawa 2016, s. 189-214 [współaut. E. Głowacka, M. Jarocki, E. Kurkowska, N. Pamuła-Cieślak].
 • Crowdfunding – alternatywne źródło finansowania w dobie Web 2.0, [w:] Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0, red. K. Domańska, E. Głowacka, P. Marzec, Bydgoszcz 2016, s. 163-187.
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, [w:] Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dydaktyka – badania – perspektywy, pod red. W. A. Ciszewskiej, D. Degen i W. Sieradzana, Toruń 2016, s. 101-122 [współaut. W. A. Ciszewska].
 • Crowdsourcing czyli wirtualny tłum w bibliotece, „Bibliotekarz” 2016, nr 3, s. 4-8.
 • Crowdsourcing – angażowanie użytkowników bibliotek w tworzenie kolekcji cyfrowych, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” 2015, z. 7, s. 203-217.
 • „Toruńskie Studia Bibliologiczne” – próba charakterystyki wydawnictwa za lata 2008-2014, „Forum Bibliotek Medycznych” 2015, nr 1 (15) [współaut. W. A. Ciszewska], s. 253-270.
 • Kompetencje XXI wieku a kształcenie w zakresie biblio- i informatologii, [w:] Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2014, praca zbiorowa pod red. Z. Osińskiego, R. Malesy i S. D. Kotuły, Lublin 2015, s. 155-174.
 • Społeczności wirtualne i ich kulturotwórcza rola, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą IV, pod red. J. Dzieniakowskiej i M. Olczak-Kardas, Kielce 2015, s. 563-582.
 • Od infobrokera do crowdsourcera – biblioteki wobec wyzwań nowoczesności, „Koniński Kurier Oświatowy. Kwartalnik Publicystyczno-Edukacyjny” 2015, nr 3 (109), s. 4.
 • Warsztat pracy infobrokera, [w:] Infobrokerstwo – idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, red. M. Kowalska, T. Wojewódzki, Gdańsk 2015, s. 277-314 [współaut. P. Krysiński, N. Pamuła-Cieślak].
 • Infobroker – definicja misji, zadania i kompetencje, [w:] Infobrokerstwo – idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, red. M. Kowalska, T. Wojewódzki, Gdańsk 2015, s. 161-193.
 • Metoda sześciu kapeluszy na tle innych metod heurystycznych, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2014, t. 13 (13), s. 353-367.
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – historia i współczesność, „Forum Bibliotek Medycznych” 2014, nr 1 (13), s. 55-82 [współaut. W. A. Ciszewska].
 • Crowdsourcing in Libraries, [w:] Around the book, the library and information: the present state – challenges – projects. Studies and Essays, ed. by M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014, s. 165-181.
 • Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek – obecność książki w polskich mediach elektronicznych, [w:] Książka i prasa w kulturze, red. K. Domańska, B. Iwańska-Cieślik, Bydgoszcz 2013, s. 354-374.
 • Człowiek w dobie konwergencji mediów – relacja z konferencji, „E-mentor” 2013, nr 4 (51), s. 32-33 [współaut. P. Krysiński].
 • Tematyka wystąpień konferencyjnych jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii – stan na 2012 r., [w:] Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012, praca zbiorowa pod red. Z. Osińskiego i R. Malesy, Lublin 2013, s. 95-106.
 • Wykorzystanie crowdsourcingu w bibliotekach, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 2013, nr 66: 1.I.2012-31.XII.2012, s. 48-52.
 • „Toruńskie Studia Bibliologiczne”. Formuła wydawnicza – profil – perspektywy, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Librorum” 2013, t. 17, s. 157-172 [współaut. W. A. Ciszewska].
 • „Polska Bibliografia Bibliologiczna” jako źródło danych do badań bibliometrycznych, na przykładzie problematyki bibliotek toruńskich, „Folia Toruniensia” 2012, t. 12, s. 85-97.
 • Crowdsourcing – generowanie i zarządzanie innowacjami w świecie wikinomii, „Roczniki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2012, t. 11 (11), s. 219-232.
 • Wykorzystywanie koncepcji mądrości tłumu w działalności bibliotek, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2012, nr 2 (9), s. 99-112.
 • Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy: przykład E-LIS, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2012, nr 2, s. 34-47.
 • Koszty i finansowanie digitalizacji, [w:] Biblioteki cyfrowe, pod red. M. Janiak, M. Krakowskiej i M. Próchnickiej, Warszawa 2012, s. 233-251.
 • Seria „Kukuryku” w powojennej edycji Wydawnictwa Bajek i Baśni, „Studia Gdańskie” 2011, t. XXIX, s. 431-457 [współaut. W. A. Ciszewska].
 • Poziom kształcenia i przygotowania do zawodu na studiach bibliologicznych w ocenie studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – wyniki badań ankietowych, „E-mentor” 2011, nr 5 (42), s. 76-83 [współaut. W. A. Ciszewska].
 • Kształcenie infobrokerów w Toruniu, „Folia Toruniensia” 2011, t. 11, s. 125-134.
 • Płaszczyzny współpracy ośrodków kształcenia bibliologicznego z bibliotekami – case study, [w:] Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2011, s. 233-243 [współaut. M. Jarocki].
 • Czasopisma polskich bibliotek naukowych w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych i bibliograficznych bazach danych, [w:] Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy, pod red. A. Królczyk, Kórnik 2010, s. 27-39 [współaut. M. Jarocki].
 • XVI edycja konferencji z cyklu „Digitalizacja”: Aspekty prawne i technologiczne digitalizacji z piśmiennictwa (Warszawa, 12 stycznia 2010 r.), „Toruńskie Studia Bibliologiczne” R. 3: 2010, nr 2 (5), s. 193-202.
 • Bawarska Biblioteka Państwowa jako nowoczesny ośrodek informacji i usług bibliotecznych, „Bibliotekarz” 2009, nr 11, s. 17-21 [współaut. W. A. Ciszewska].
 • Otwarte zasoby edukacyjne – istota i znaczenie. W: Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”. Toruń, 7 października 2009 r. [online]. Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna. Dostępny w World Wide Web: http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/konferencje/torun/M_Kowalska-wystapienie.pdf.
 • Otwarte Zasoby Edukacyjne – ku wizji pedagogiki uczestniczącej, „Wychowanie Na Co Dzień” 2009, nr 9 (192), s. 9-13.
 • Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych – koegzystencja, konkurencja czy kooperacja? W: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. [online]. [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2009 (EBIB Materiały konferencyjne; nr 19) [dostęp 27 czerwca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/kowalska.php.
 • Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 2. Analiza treściowa, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” R. 2: 2009, nr 1 (2), s. 91-107 [współaut. W. A. Ciszewska].
 • Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 1. Analiza ilościowa, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” R. 1: 2008, nr 1, s. 95-112 [współaut. W. A. Ciszewska].
 • Nowe role i specjalności pracowników bibliotek: broker informacji, [w:] Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność, praca zbiorowa pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej i L. Tkaczyk, Toruń 2009, s. 39-56.
 • Dziedzictwo kulturowe regionów w bibliotekach cyfrowych dLibry na przykładzie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. W: IV Konferencja „Informacja regionalna w bibliotekach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego”. Tuchola, 24 kwietnia 2009 r. [CD-ROM]. Toruń 2009.
 • Wybrane projekty digitalizacji wydawnictw ciągłych ze zbiorów bibliotek polskich, [w:] W kręgu prasy: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, T. 4. pod red. G. Gzelli i J. Gzelli, Toruń 2008, s. 135-150.
 • Analiza porównawcza jakości serwisów WWW bibliotek wyższych szkół niepaństwowych województwa kujawsko-pomorskiego, „Folia Toruniensia” 2008, t. 8, s. 117-135.
 • Dygitalizacja w polskich bibliotekach publicznych w świetle badań ankietowych, [w:] Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych. Materiały z VII ogólnopolskiej konferencji pt. „Automatyzacja bibliotek publicznych”. Warszawa, 22-24 listopada 2006 r., pod red. E. Górskiej, Warszawa 2007, s. 186-193 .
 • Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie, „Wiadomości Historyczne” 2007, nr 1, s. 13-23.
 • Ocena użyteczności i jakości wybranych internetowych serwisów dla osób niepełnosprawnych, [w:] Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2. pod red. M. Fedorowicz i T. Kruszewskiego, Toruń 2007, s. 85- 106.
 • Dygitalizacja bibliotek polskich w świetle wyników badań ankietowych z roku 2005, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 3, s. 336- 350.
 • Digitalizacja zbiorów w bibliotekach publicznych (stan na koniec 2005 r.), „Bibliotekarz” 2006, nr 12, s. 8-12.
 • Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich – próba oceny doświadczeń krajowych. „Biuletyn EBIB” [online] 2006, nr 11 (81). Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2006/81/a.php?kowalska.
 • Cyfrowa ochrona dorobku dokumentalnego ludzkości w programach i wytycznych Europejskiej Komisji Ochrony i Dostępu, UNESCO i IFLA, „Przegląd Biblioteczny” 2005, nr 2, s. 186-200.
 • Indeksy cytowań bibliograficznych jako retrospektywne i bieżące informatory bibliograficzne o dokonaniach naukowych w Polsce i na świecie, [w:] Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004, s. 129-155.
 • Archiwizacja i digitalizacja zasobów bibliotecznych – propozycja programu nauczania przedmiotu na studiach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, [w:] Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004, s. 45-62.
 • Polskie naukowe czasopisma elektroniczne w wersji pełnotekstowej, [w:] W kręgu prasy: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. T. 3 pod red. G. Gzelli i J. Gzelli, Toruń 2004, s. 215-232.
 • Digitalizacja zasobów bibliotecznych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Cz. 2. Republika Czeska, [w:] Cyfryzacja w procesach komunikowania, pod red. W. Krzemińskiej i P. Nowaka, Poznań 2004, s. 165-176.
 • Digitalizacja zasobów bibliotecznych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Cz. 1. Republika Federalna Niemiec, [w:] Cyfryzacja w procesach komunikowania, pod red. W. Krzemińskiej i P. Nowaka, Poznań 2004, s. 151-164.
 • Digitalizacja zasobów bibliotecznych – nowy przedmiot nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Bibliotekarz” 2003, nr 12, s. 14-17.
 • Retrospektywna digitalizacja w Monachijskim Centrum Digitalizacji, „Bibliotekarz” 2002, nr 1, s. 17-19.
 • Centrum Digitalizacyjne w Państwowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Getyndze i jego projekt „Gutenberg digital”, „Bibliotekarz” 2002, nr 7-8, s. 11-13.
 • Informacja naukowa i działalność informacyjna w służbie dla biznesu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Bibliologia IV – Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 340 (Toruń 2000), s. 349-369.
 • Zachować dźwięk – wrażenia z wystawy, „Głos Uczelni” 2000, nr 5, s. 23 [współaut. J. Gomoliszek].
 • Education of librarians in Business Information by means Lifelong Learning, [w:] Learning Society, Learning Organisation, Lifelong Learning, Proceedings of 7th BOBCATSSS – symposium. Bratislava, 25 -27th January 1999, Darmstadt 1999, s. 197-202 [współaut. B. Żurawski].
 • Licencjaci Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej UMK, „Bibliotekarz” 1999, nr 3, s. 11-14.
 • Bibliotekoznawcy w Budapeszcie, „Głos Uczelni” 1998, nr 3, s. 27.
 • Bibliotekoznawcy w Kopenhadze, „Głos Uczelni” 1998, nr 4, s. 28.
 • Na przekór opiniom, „Bibliotekarz” 1998, nr 9, s. 20-21 [współaut. M. Kucharczyk].
 • Prof. Hu Jigao w Toruniu, „Głos Uczeni” 1997, nr 11, s. 25.

Recenzje:

 • Renata Frączek: Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki, Katowice 2017, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2018, nr 2, s. 112-114.
 • Obecne nieobecne. Kondycja polskich czasopism z naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2016, nr 2 (17), s. 251-263. [REC. (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pod red. P. Siudy, Warszawa 2016].
 • Grzegorz Gmiterek: Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0, Warszawa 2012, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2013, nr 1 (10), s. 165-170.
 • Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek?, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, nr 2 (13), s. 215-221.
 • Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce na lata 2009-2020, Warszawa 2009, „Przegląd Biblioteczny” 2010, nr 1, s. 104-111.
 • Księga Pamięci: Alojzy Tujakowski. Życie i działalność (1914-1992), pod red. R. Sakrajdy, Toruń 2008, „Bibliotekarz” 2009, nr 3, s. 22-23.
 • Osoby z dysfunkcją wzroku jako czytelnicy, „Wychowanie Na Co Dzień” 2009, nr 3 (186), s. 30-31. [REC. Niewidomi w świecie książek i bibliotek. Wybrane zagadnienia, pod red. nauk. M. Czerwińskiej i T. Dederko, Warszawa – Kielce 2008].
 • Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Veröfentlichungen der Osteuropa – Abteilung: Internationale Zusammenarbeit im neuen Jahrtausend. 30.ABDOS-Tagung, Thorn 4. Bis 7. Juni 2001, Referate und Beiträge. Zusammengestellt von Franz Görner, Berlin 2001, „Folia Toruniensia” 2003, t. 2-3, s. 185-191.

Tłumaczenia:

 • K. U. Werner, Sustainable buildings, equipment, and management. A checklist, tłum. na j. pol. M. Fedorowicz-Kruszewska, weryfikacja tłum. na podst. oryginału w j. niem. M. Kowalska [online]. Humboldt-Universität zu Berlin. Dostępny w World Wide Web: https://www.ibi.hu-berlin.de/studium/studprojekte/buchidee/bi12/checklist.
 • T. Kruszewski, Deliciae Thorunienses: poszukiwania tożsamości miasta w literaturze podróżniczej, Toruń 2013 [tł. streszcz. na j. niem. M. Kowalska, s. 318-321].
 • I. Imańska, Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII-XVIII w.), Toruń 2013 [tł. streszcz. na j. niem. M. Kowalska, s. 457-460].
 • J. Gzella, Między Sowjetami a Niemcami. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół „Słowa” (1922-1939), Toruń 2011 [tł. streszcz. na j. niem. M. Kowalska, s. 465-468].
 • G. Gzella, Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894-1914, Toruń 2010 [tł. streszcz. na j. niem. M. Kowalska, s. 242-248].
 • Książka w życiu Kościoła. Zbiór studiów, pod red. T. Kruszewskiego, Toruń 2009 [tł. streszczeń na j. niem. M. Kowalska].
 • I. Imańska, Toruńskie aukcje książek w XVIII wieku, Toruń 2007 [tł. streszcz. na j. niem. M. Kowalska, s. 139-142].
 • I. Imańska, Verleger aus Danzig, Thorn und Elbing auf den deutschen Buchmessen im 18. Jahrhundert, przekł. na j. niem. M. Kowalska, [w:] Buch- und Wissenstransfer in Ostmittel- und Südeuropa in der frühen Neuzeit. Beiträge der Tagung an der Universität Szeged vom 25-28. April 2006, hrsg. von D. Haberland, unter Mitarbeit von T. Katona, München 2007, s. 155-164.
 • W. A. Ciszewska, Książka w Toruniu w latach 1945-1950. Ruch wydawniczo-księgarski, Toruń 2005 [tł. streszcz. na j. niem. M. Kowalska, s. 377-378].

Rozmowy, wywiady, pogadanki: