Małgorzata Kowalska-Chrzanowska

Konferencje

Organizacja i współorganizacja konferencji:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z myślą o (nie)użytkownikach bibliotek – rozpoznać potrzeby, zbudować wspólną przestrzeń”, Warszawa 28-29 listopada 2024 r. – członek Rady Programowej,
 • IV Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: orientacja na przyszłość”, Lublin 26-27 września 2024 r. – członek Rady Programowej,
 • II Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki i informacji”, Łódź 2 lutego 2024 r. – członek Komitetu Naukowego,
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki i informacji”, Łódź 17 lutego 2023 r. – członek Komitetu Naukowego,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media a polityka w świecie XX i XXI wieku”, Warszawa 17 listopada 2022 r. – członek Komitetu Naukowego,
 • Konferencja naukowa „Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece”, Kraków 22-23 września 2022 r. – członek Rady Naukowej,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media a polityka w Europie XX i XXI wieku”, Bydgoszcz 17 listopada 2021 r. – członek Komitetu Naukowego,
 • XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Tnij schematy – kreatywna biblioteka”, Wrocław 4-5 czerwca 2020 r., członek Rady Programowej,
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”, Toruń 18-19 października 2018 r. – członek Komitetu Naukowego, moderator sesji IV,
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliografie specjalne: rozwój i integracja”, Warszawa 7 maja 2018 r. – członek Rady Naukowej,
 • IV Konferencja „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej” pod hasłem „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”, Kraków 24-25 maja 2017 r., moderator sesji „Rynek ebooków”,
 • III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju”, Kraków 26-27 czerwca 2017 r. – członek Rady Programowej, moderator sesji „Krajowe bibliograficzne bazy danych, przegląd”,
 • Międzynarodowa Konferencja Toruńska „Wizualizacja informacji w humanistyce”, Toruń 23-24 marca 2017 r. – członek komitetu organizacyjnego, członek Rady Naukowej,
 • II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki”, Toruń 25-26 czerwca 2015 r. – członek komitetu organizacyjnego,
 • I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Człowiek – Nauka. Technologia. Informacja”, Toruń 20 marca 2015 r. – członek komitetu organizacyjnego, moderator sesji „Człowiek – Nauka”,
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, Toruń 23-24 października 2014 r. – członek komitetu organizacyjnego,
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji”, Toruń 24-25 czerwca 2013 r. – pomysłodawca i koordynator organizacyjny, moderator sesji „Społeczności wirtualne”,
 • Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”, Toruń 7 października 2009 r. – współorganizator z Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu, prowadzenie seminarium,
 • „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej: tradycja i nowoczesność”, X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych, Toruń 9-11 czerwca 2008 r. – współorganizator z Biblioteką Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, moderator sesji „Nowoczesne technologie w działalności biblioteki”.

Referaty wygłoszone na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych:

 1. Poziom zaangażowania polskich bibliotek w naukę obywatelską, II Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki i informacji”, Łódź 2 lutego 2024 r.,
 2. Nauka obywatelska i biblioteki – obszary zaangażowania i współpracy, 14. Ogólnopolska konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek”, pn. „Biblioteki w świecie technologii”, Warszawa 23-24 listopada 2023 r.,
 3. Polskie projekty fact-checkingowe – ocena metod i narzędzi weryfikacji informacji, Ogólnopolska konferencja naukowa „Zarządzanie informacją w teorii i praktyce”, Łódź 26 kwietnia 2023 r.,
 4. Biblioteki akademickie jako społecznościowe centra wsparcia nauki obywatelskiej, Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki i informacji”, Łódź 17 lutego 2023 r.,
 5. Polskie projekty fact-checkingowe demaskujące fałszywe informacje na temat wojny w Ukrainie (2022 r.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media a polityka w świecie XIX-XXI wieku”, Warszawa 17 listopada 2022 r. [współaut. P. Krysiński],
 6. Fake news jako element walki informacyjnej w konflikcie rosyjsko-ukraińskim z 2022 r., V Konferencja z cyklu „Wiedza – Komunikacja – Działanie” pn. „Nowa rewolucja komunikacyjna”, Kraków 20-21 października 2022 r. [współaut. P. Krysiński],
 7. Biblioteki akademickie jako przestrzenie innowacji, Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH „Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece”, Kraków 22-23 września 2022 r.,
 8. Prosumpcja i crowdsourcing jako nowe modele angażowania użytkowników bibliotek, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczny potencjał bibliotek”, Włocławek 8 czerwca 2022 r.,
 9. Kompetencje cyfrowe mieszkańców wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia w informatyce”, Lublin 22-23 listopada 2019 r. [współaut. P. Krysiński],
 10. Rola baz danych i mediów społecznościowych w promocji dorobku naukowego, Konferencja Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Wiedza – Komunikacja – Działanie”, Kraków 17-18 października 2019 r. [współaut. P. Krysiński],
 11. From Collections to Connections – partycypacja społeczna i ekonomiczna w bibliotekach, Konferencja Naukowa Biblioteki Naukowej Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie „Biblioteka Universitatis: pamięć – dialog – reinterpretacja”, Lwów 26 października 2018 r.,
 12. Crowdsourcing w bibliotece, XIII Ogólnopolskie Jubileuszowe Forum Bibliotek Wojskowych i Ośrodków Informacji Naukowej z okazji 250-lecia bibliotekarstwa wojskowego w Polsce, Warszawa 12-13 października 2017 r.,
 13. Crowdsourcing internetowy w działalności bibliotek, Konferencja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy i Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pt. „Biblioteka – Współpraca – Cyberprzestrzeń”, Bydgoszcz 15 września 2017 r.,
 14. Grzechy główne bibliotek aplikujących o fundusze ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Gedroycia w Białymstoku „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok 29-30 czerwca 2017 r.,
 15. Platformy czasopism naukowych a bibliograficzne bazy danych: obszary przenikania, narzędzia, usługi, III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju”, Kraków 26-27 czerwca 2017 r.,
 16. Platformy ebooków w polskich bibliotekach akademickich – ocena funkcjonalności i dostępności, IV Konferencja „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej” pod hasłem „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”, Kraków 24-25 maja 2017 r.,
 17. Crowdsourcing – w kierunku budowy i wzmacniania potencjału multispołeczności bibliotecznych, XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Multibibliotekarstwo”, Gdańsk 11-12 maja 2017 r.,
 18. Formalne, techniczne i praktyczne aspekty ekspozycji dokumentów życia społecznego w bibliotekach cyfrowych, Ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”, Wrocław 6-7 października 2016 r.,
 19. Narzędzia zapewniania i oceny jakości kształcenia profesjonalistów informacji, X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej”, Gdańsk 11-13 maja 2016 r.,
 20. Zarządzanie kapitałem społecznym jako wyzwanie dla bibliotek, Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka, Biblioteka, Informacja – między podziałami a wspólnotą”, Kielce 25-26 kwietnia 2016 r.,
 21. Kompetencje XXI wieku a kształcenie w zakresie biblio- i informatologii, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2014”, Lublin 16-17 października 2014 r.,
 22. Crowdfunding – alternatywne źródło finansowania w dobie Web 2.0, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0”, Ostromecko 8-9 października 2014 r.,
 23. Społeczności wirtualne i ich kulturotwórcza rola, Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka, Biblioteka, Informacja – między podziałami a wspólnotą”, Kielce 7-8 kwietnia 2014 r.,
 24. Wystąpienia konferencyjne jako przejaw rozwoju tematycznego biblio- i informatologii – analiza tytułów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”, Lublin 9-10 października 2012 r.,
 25. Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek – obecność książki w polskich mediach elektronicznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka i prasa w kulturze”, Bydgoszcz 13-14 października 2011 r.,
 26. Płaszczyzny współpracy ośrodków kształcenia bibliologicznego z bibliotekami – case study, IV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „W sieci bibliotek. Współpraca, integracja, nowoczesność”, Gdańsk 20-21 maja 2010 r. [współaut. M. Jarocki],
 27. Czasopisma polskich bibliotek naukowych w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych i bibliograficznych bazach danych, Konferencja naukowa Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy”, Poznań 4-5 marca 2010 r. [współaut. M. Jarocki],
 28. Otwarte Zasoby Edukacyjne – istota i znaczenie, Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”, Toruń 7 października 2009 r.,
 29. Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych – koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?, „Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy”, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz 27-29 maja 2009 r.,
 30. Dziedzictwo kulturowe regionów w bibliotekach cyfrowych dLibry na przykładzie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, IV Konferencja „Informacja Regionalna w Bibliotekach Publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, Tuchola 24 kwietnia 2009 r.,
 31. Nowe role i specjalności pracowników bibliotek: broker informacji, „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej: tradycja i nowoczesność”, X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych, Toruń 9-11 czerwca 2008 r.,
 32. Digitalizacja w polskich bibliotekach publicznych w świetle badań ankietowych, „Automatyzacja bibliotek publicznych”, Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Publicznych, Warszawa 22-24 listopada 2006 r.,
 33. Education of librarians in the Business Information by means Lifelong Learning in Poland, „The Learning Society, Learning Organisation, Lifelong Learning”, 7th BOBCATSSS Symposium, Bratislava 25-27 th January 1999 [współaut. B. Żurawski],
 34. Polish literature WWW pages, „Shaping the Knowledge Society”, 6th BOBCATSSS Symposium, Budapest 26-28 th January 1998 [współaut. B. Czartowska, M. Kowalska, B. Żurawski],
 35. A comparison of job opportunities in the information sector in Poland, „New book economy”, 5th BOBCATSSS Symposium, Budapest 27-29 th January 1997 [współaut. E. Czerwonka, A. Wilmanowicz, M. Kowalska, B. Żurawski].

Inne wystąpienia i prelekcje:

 1. Wpływ rosyjskiej dezinformacji na postrzeganie Ukrainy i Ukraińców w Polsce, Debata z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, New Europe Foundation, Katowice 22 kwietnia 2024 r.
 2. Fake newsy – problemy i wyzwania, wykład dla słuchaczy Akademii Sztuk Wszelakich Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Bydgoszcz 6 listopada 2023 r.,
 3. Teraźniejszość i przyszłość bibliotek, Konferencja „Biblioteki, bibliotekarze i czytelnictwo w województwie pomorskim”, Gdańsk 18 kwietnia 2023 r.,
 4. Fact-checking jako doraźny sposób walki z dezinformacją – ocena skuteczności wybranych projektów, Seminarium „Fake newsy – problemy i wyzwania”, Warszawa 14 kwietnia 2023 r.,
 5. Rola wskaźników altmetrycznych w ocenie dorobku naukowego, wykład otwarty w ramach projektu „Informacja i komunikacja – popularyzacja badań naukowych i rozwiązań technologicznych”, Warszawa 20 marca 2023 r.,
 6. Biblioteki cyfrowe i wiedza oparta na współpracy, „Wokół otwartego bibliotekarstwa” Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej, Toruń 4 października 2022 r.,
 7. Przyszłość bibliotek – dokąd zmierzamy?, wykład z okazji „Tygodnia Bibliotek 2022”, Warszawa 16 maja 2022 r.,
 8. Biblioteki w epoce Google’a i Amazona, wykład z okazji Jubileuszu 100-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu, Toruń 9 grudnia 2021 r.,
 9. Jakość i wiarygodność w perspektywie infobrokerskiej, „Dni z Infobrokeringiem” – wystąpienie w ramach cyklu wykładów organizowanych przez Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowiskiej, Lublin 17 maja 2016 r.,
 10. Od infobrokera do crowdsourcera – biblioteki wobec wyzwań nowoczesności, wystąpienie w ramach Konferencji Szkoleniowej Dyrektorów i Kierowników Filii Bibliotek Pedagogicznych Województwa Wielkopolskiego, Ciążeń nad Wartą, 17-18 września 2015 r.,
 11. Crowdsourcing – wykorzystywanie potencjału intelektualnego użytkowników w działalności bibliotek, Ogólnopolskie webinarium zorganizowane przez serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, 6 lutego 2015 r.,
 12. Crowdfunding jako alternatywne źródło pozyskiwania funduszy na projekty biblioteczne, Ogólnopolskie webinarium zorganizowane przez serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, 30 stycznia 2015 r.,
 13. Internet jako źródło informacji, wystąpienie w ramach „Forum Nauczycieli Bibliotekarzy”, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 29 maja 2014 r.,
 14. Crowdsourcing a kolekcje cyfrowe, wystąpienie w ramach „Konwersatoriów bibliotekoznawczych”, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Zielona Góra 19 lutego 2014 r.,
 15. Wykorzystywanie crowdsourcingu w bibliotekach, wystąpienie na posiedzeniu naukowym Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 5 grudnia 2012 r.,
 16. Książka w mediach elektronicznych, wykład otwarty dla Doktoranckiego Koła Naukowego „Książka, Informacja, Media”, Toruń 8 marca 2012 r.

Udział gościnny (bez referatu):

 • X Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 7 marca 2024 r.,
 • Konferencja międzynarodowa „Biblioteki wobec współczesnych wyzwań edukacji międzykulturowej”, Centrum Informacji Naukowej i Dialogu Kulturowego, Bydgoszcz 27-29 listopada 2023 r.,
 • II Ogólnopolska konferencja naukowa „Fałszywi autorzy, fałszywe recenzje, porwane czasopisma. ChatGPT”, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 24 maja 2023 r.,
 • Conference on the Future of Europe – Feedback Session, The European Parliament, the Council and the European Commission, Brussel 1-3 December 2022,
 • Conference on the Future of Europe – Panel 4 “EU in the world/Migration” (Session 3), The European Parliament, the Council and the European Commission, Maastricht 11-13 February 2022,
 • Conference on the Future of Europe – Panel 4 “EU in the world/Migration” (Session 2), The European Parliament, the Council and the European Commission, [online] 26-28 November 2021,
 • Conference on the Future of Europe – Panel 4 “EU in the world/Migration” (Session 1), The European Parliament, the Council and the European Commission, Strasbourg 15-17 October 2021,
 • Webinarium „Tworzenie strategii produktów IT w odniesieniu do celów instytucji i możliwości organizacyjnych”, Centrum Cyfrowe Polska, Warszawa 29 września 2020 r.,
 • XVII Konferencja „Informatyka w Edukacji”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 22-25 września 2020 r.,
 • II Konferencja „Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA 2)”, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 4-5 czerwca 2020 r.,
 • Webinarium „Wpływ społeczny – III kryterium w ewaluacji jakości działalności naukowej”, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 6 maja 2020 r.,
 • XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 16-17 maja 2019 r.,
 • „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 18-19 października 2018 r.,
 • Konferencja naukowa „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian ‚2018”, Fundacja Rektorów Polskich i Plagiat.pl, Warszawa 23 maja 2018 r.,
 • Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 24-25 listopada 2016 r.,
 • Konferencja „Licencja na czytanie”, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej i Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Toruń 14 kwietnia 2016 r.,
 • Seminarium naukowe „Big Data i Cloud Computing jako nowe narzędzia w informacji i nauce”, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 9 marca 2016 r.,
 • „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Instytutu Literatury Polskiej UMK, Zakład Wiedzy o Prasie Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 19-20 listopada 2015 r.,
 • „Crowdsourcing i oddolna digitalizacja”, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 18 listopada 2014 r.,
 • Spotkanie konsultacyjno-informacyjne nt. „Zakres prawa do publicznego udostępniania w Dyrektywie PE i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym a problem zamieszczania linków”, Urząd Patentowy RP, Warszawa 15 maja 2014 r.,
 • Seminarium „Indeksowanie czasopism w bazach danych”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 20 listopada 2013 r.,
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Zarządzanie wiedzą. Filozofia – społeczeństwo wiedzy”, Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 25-26 października 2013 r.,
 • „Informatyka w Edukacji” (IwE 2013), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Toruń 5-7 lipca 2013 r.,
 • „10th World Conference on Computers in Education” (WCCE 2013), Nicholaus Copernicus University of Toruń, Information Processing Society of Poland, International Federation for Information Processing, Toruń 1-5 July 2013,
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji”, Konferencja naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Toruń 24-25 czerwca 2013 r.,
 • „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?”, Konferencja z okazji obchodów 90-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu, Toruń 14 listopada 2012 r.,
 • Debata o otwartej nauce i nowych modelach publikowania czasopism naukowych (zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2012 w Polsce), Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń 30 października 2012 r.,
 • XIX edycja seminarium z cyklu „Digitalizacja”: Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych – ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 26 czerwca 2012 r.,
 • „350 lat polskiej prasy”, Konferencja naukowa Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 16-17 czerwca 2011 r.,
 • „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, V Konferencja naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 4-5 kwietnia 2011 r.,
 • XVII edycja seminarium z cyklu „Digitalizacja”: „Problemy cyfryzacji dokumentów piśmienniczych w bibliotekach, muzeach i archiwach”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 18 stycznia 2011 r.,
 • „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 4-5 listopada 2010 r.,
 • XVI edycja seminarium z cyklu „Digitalizacja”: „Aspekty prawne i technologiczne digitalizacji piśmiennictwa”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 12 stycznia 2010 r.,
 • „Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii UKW, Bydgoszcz 14-15 maja 2009 r.,
 • „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Toruń 18-19 listopada 2008 r.,
 • IV edycja seminarium z cyklu „Infobroker”: „Informacja strategicznym zasobem – pozyskiwanie, analiza i wykorzystanie”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 23 kwietnia 2008 r.,
 • II Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Elektroniczny wizerunek biblioteki”, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańsk 21 listopada 2007 r.,
 • „Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 23-24 października 2007 r.,
 • II seminarium z cyklu „Infobroker”: „Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 17 kwietnia 2007 r.,
 • „Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 16-17 stycznia 2007 r.,
 • „Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność”, Ogólnopolska Konferencja Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej, Poznań 15-17 czerwca 2005 r.,
 • „Digitalizacja zbiorów bibliotecznych”, Ogólnopolska Konferencja Towarzysząca Krajowemu Zjazdowi SBP, Warszawa 3-4 czerwca 2005 r.,
 • „Access 2000 – intellectual property vs. the right to knowledge”, 8th BOBCATSSS Symposium, Kraków 24-26 stycznia 2000 r.