Małgorzata Kowalska-Chrzanowska

Konferencje

Czynny udział w konferencjach naukowych (z referatem):

 1. Poziom zaangażowania polskich bibliotek w naukę obywatelską, II Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki i informacji”, Łódź, 2 lutego 2024 r.,
 2. Nauka obywatelska i biblioteki – obszary zaangażowania i współpracy, 14. Ogólnopolska konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek”, pn. „Biblioteki w świecie technologii”, Warszawa, 23-24 listopada 2023 r.,
 3. Polskie projekty fact-checkingowe – ocena metod i narzędzi weryfikacji informacji, Ogólnopolska konferencja naukowa „Zarządzanie informacją w teorii i praktyce”, Łódź, 26 kwietnia 2023 r.,
 4. Biblioteki akademickie jako społecznościowe centra wsparcia nauki obywatelskiej, Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki i informacji”, Łódź, 17 lutego 2023 r.,
 5. Polskie projekty fact-checkingowe demaskujące fałszywe informacje na temat wojny w Ukrainie (2022 r.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media a polityka w świecie XIX-XXI wieku”, Warszawa, 17 listopada 2022 r. [współaut. P. Krysiński],
 6. Fake news jako element walki informacyjnej w konflikcie rosyjsko-ukraińskim z 2022 r., V Konferencja z cyklu „Wiedza – Komunikacja – Działanie” pn. „Nowa rewolucja komunikacyjna”, Kraków, 20-21 października 2022 r. [współaut. P. Krysiński],
 7. Biblioteki akademickie jako przestrzenie innowacji, Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH „Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece”, Kraków, 22-23 września 2022 r.,
 8. Prosumpcja i crowdsourcing jako nowe modele angażowania użytkowników bibliotek, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczny potencjał bibliotek”, Włocławek, 8 czerwca 2022 r.,
 9. Kompetencje cyfrowe mieszkańców wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia w informatyce”, Lublin, 22-23 listopada 2019 r. [współaut. P. Krysiński],
 10. Rola baz danych i mediów społecznościowych w promocji dorobku naukowego, Konferencja Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Wiedza – Komunikacja – Działanie”, Kraków, 17-18 października 2019 r. [współaut. P. Krysiński],
 11. From Collections to Connections – partycypacja społeczna i ekonomiczna w bibliotekach, Konferencja Naukowa Biblioteki Naukowej Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie „Biblioteka Universitatis: pamięć – dialog – reinterpretacja”, Lwów, 26 października 2018 r.,
 12. Crowdsourcing w bibliotece, XIII Ogólnopolskie Jubileuszowe Forum Bibliotek Wojskowych i Ośrodków Informacji Naukowej z okazji 250-lecia bibliotekarstwa wojskowego w Polsce, Warszawa, 12-13 października 2017 r.,
 13. Crowdsourcing internetowy w działalności bibliotek, Konferencja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy i Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pt. „Biblioteka – Współpraca – Cyberprzestrzeń”, Bydgoszcz, 15 września 2017 r.,
 14. Grzechy główne bibliotek aplikujących o fundusze ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Gedroycia w Białymstoku „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.,
 15. Platformy czasopism naukowych a bibliograficzne bazy danych: obszary przenikania, narzędzia, usługi, III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju”, Kraków, 26-27 czerwca 2017 r.,
 16. Platformy ebooków w polskich bibliotekach akademickich – ocena funkcjonalności i dostępności, IV Konferencja „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej” pod hasłem „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”, Kraków, 24-25 maja 2017 r.,
 17. Crowdsourcing – w kierunku budowy i wzmacniania potencjału multispołeczności bibliotecznych, XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Multibibliotekarstwo”, Gdańsk, 11-12 maja 2017 r.,
 18. Formalne, techniczne i praktyczne aspekty ekspozycji dokumentów życia społecznego w bibliotekach cyfrowych, Ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”, Wrocław 6-7 października 2016 r.,
 19. Narzędzia zapewniania i oceny jakości kształcenia profesjonalistów informacji, X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej”, Gdańsk, 11-13 maja 2016 r.,
 20. Zarządzanie kapitałem społecznym jako wyzwanie dla bibliotek, Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka, Biblioteka, Informacja – między podziałami a wspólnotą”, Kielce, 25-26 kwietnia 2016 r.,
 21. Kompetencje XXI wieku a kształcenie w zakresie biblio- i informatologii, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2014”, Lublin, 16-17 października 2014 r.,
 22. Crowdfunding – alternatywne źródło finansowania w dobie Web 2.0, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0”, Ostromecko, 8-9 października 2014 r.,
 23. Społeczności wirtualne i ich kulturotwórcza rola, Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka, Biblioteka, Informacja – między podziałami a wspólnotą”, Kielce, 7-8 kwietnia 2014 r.,
 24. Wystąpienia konferencyjne jako przejaw rozwoju tematycznego biblio- i informatologii – analiza tytułów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”, Lublin, 9-10 października 2012 r.,
 25. Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek – obecność książki w polskich mediach elektronicznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka i prasa w kulturze”, Bydgoszcz, 13-14 października 2011 r.,
 26. Płaszczyzny współpracy ośrodków kształcenia bibliologicznego z bibliotekami – case study, IV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „W sieci bibliotek. Współpraca, integracja, nowoczesność”, Gdańsk, 20-21 maja 2010 r. [współaut. M. Jarocki],
 27. Czasopisma polskich bibliotek naukowych w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych i bibliograficznych bazach danych, Konferencja naukowa Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy”, Poznań, 4-5 marca 2010 r. [współaut. M. Jarocki],
 28. Otwarte Zasoby Edukacyjne – istota i znaczenie, Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”, Toruń, 7 października 2009 r.,
 29. Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych – koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?, „Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy”, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r.,
 30. Dziedzictwo kulturowe regionów w bibliotekach cyfrowych dLibry na przykładzie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, IV Konferencja „Informacja Regionalna w Bibliotekach Publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, Tuchola, 24 kwietnia 2009 r.,
 31. Nowe role i specjalności pracowników bibliotek: broker informacji, „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej: tradycja i nowoczesność”, X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych, Toruń, 9-11 czerwca 2008 r.,
 32. Digitalizacja w polskich bibliotekach publicznych w świetle badań ankietowych, „Automatyzacja bibliotek publicznych”, Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Publicznych, Warszawa, 22-24 listopada 2006 r.,
 33. Education of librarians in the Business Information by means Lifelong Learning in Poland, „The Learning Society, Learning Organisation, Lifelong Learning”, 7th BOBCATSSS Symposium, Bratislava, January 25-27, 1999 [współaut. B. Żurawski],
 34. Polish literature WWW pages, „Shaping the Knowledge Society”, 6th BOBCATSSS Symposium, Budapest, January 26-28, 1998 [współaut. B. Czartowska, M. Kowalska, B. Żurawski],
 35. A comparison of job opportunities in the information sector in Poland, „New book economy”, 5th BOBCATSSS Symposium, Budapest, January 27-29, 1997 [współaut. E. Czerwonka, A. Wilmanowicz, M. Kowalska, B. Żurawski].

Inne wystąpienia i prelekcje:

 1. Wpływ rosyjskiej dezinformacji na postrzeganie Ukrainy i Ukraińców w Polsce, Debata z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i New Europe Foundation, Katowice, 22 kwietnia 2024 r.,
 2. Fake newsy – problemy i wyzwania, wykład dla słuchaczy Akademii Sztuk Wszelakich Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 6 listopada 2023 r.,
 3. Teraźniejszość i przyszłość bibliotek, Konferencja „Biblioteki, bibliotekarze i czytelnictwo w województwie pomorskim”, Gdańsk, 18 kwietnia 2023 r.,
 4. Fact-checking jako doraźny sposób walki z dezinformacją – ocena skuteczności wybranych projektów, Seminarium „Fake newsy – problemy i wyzwania”, Warszawa, 14 kwietnia 2023 r.,
 5. Rola wskaźników altmetrycznych w ocenie dorobku naukowego, wykład otwarty w ramach projektu „Informacja i komunikacja – popularyzacja badań naukowych i rozwiązań technologicznych”, Warszawa, 20 marca 2023 r.,
 6. Biblioteki cyfrowe i wiedza oparta na współpracy, „Wokół otwartego bibliotekarstwa” Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej, Toruń, 4 października 2022 r.,
 7. Przyszłość bibliotek – dokąd zmierzamy?, wykład z okazji „Tygodnia Bibliotek 2022”, Warszawa, 16 maja 2022 r.,
 8. Biblioteki w epoce Google’a i Amazona, wykład z okazji Jubileuszu 100-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu, Toruń, 9 grudnia 2021 r.,
 9. Jakość i wiarygodność w perspektywie infobrokerskiej, „Dni z Infobrokeringiem” – wystąpienie w ramach cyklu wykładów organizowanych przez Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowiskiej, Lublin, 17 maja 2016 r.,
 10. Od infobrokera do crowdsourcera – biblioteki wobec wyzwań nowoczesności, wystąpienie w ramach Konferencji Szkoleniowej Dyrektorów i Kierowników Filii Bibliotek Pedagogicznych Województwa Wielkopolskiego, Ciążeń nad Wartą, 17-18 września 2015 r.,
 11. Crowdsourcing – wykorzystywanie potencjału intelektualnego użytkowników w działalności bibliotek, Ogólnopolskie webinarium zorganizowane przez serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP,        6 lutego 2015 r.,
 12. Crowdfunding jako alternatywne źródło pozyskiwania funduszy na projekty biblioteczne, Ogólnopolskie webinarium zorganizowane przez serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, 30 stycznia   2015 r.,
 13. Internet jako źródło informacji, wystąpienie w ramach „Forum Nauczycieli Bibliotekarzy”, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego, Olsztyn, 29 maja 2014 r.,
 14. Crowdsourcing a kolekcje cyfrowe, wystąpienie w ramach „Konwersatoriów bibliotekoznawczych”, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Zielona Góra, 19 lutego 2014 r.,
 15. Wykorzystywanie crowdsourcingu w bibliotekach, wystąpienie na posiedzeniu naukowym Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń, 5 grudnia 2012 r.,
 16. Książka w mediach elektronicznych, wykład otwarty dla Doktoranckiego Koła Naukowego „Książka, Informacja, Media”, Toruń, 8 marca 2012 r.

Udział gościnny (bez referatu):

 • AIDA4 – Architektura informacji jako dyscyplina akademicka „AI versus IA – architektura informacji w erze algorytmów”, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 11-12 czerwca 2024 r.,
 • Fighting Misinformation Online: Election Integrity in the Age of AI, European University Institute, Calouste Gulbenkian Foundation, Google and YouTube, Warsaw, April 23, 2024,
 • X Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 7 marca 2024 r.,
 • Konferencja międzynarodowa „Biblioteki wobec współczesnych wyzwań edukacji międzykulturowej”, Centrum Informacji Naukowej i Dialogu Kulturowego, Bydgoszcz, 27-29 listopada 2023 r.,
 • II Ogólnopolska konferencja naukowa „Fałszywi autorzy, fałszywe recenzje, porwane czasopisma. ChatGPT”, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 24 maja 2023 r.,
 • Conference on the Future of Europe – Feedback Session, The European Parliament, the Council and the European Commission, Brussel, December 1-3, 2022,
 • Conference on the Future of Europe – Panel 4 “EU in the world/Migration” (Session 3), The European Parliament, the Council and the European Commission, Maastricht, February 11-13, 2022,
 • Conference on the Future of Europe – Panel 4 “EU in the world/Migration” (Session 2), The European Parliament, the Council and the European Commission, [online], November 26-28, 2021,
 • Conference on the Future of Europe – Panel 4 “EU in the world/Migration” (Session 1), The European Parliament, the Council and the European Commission, Strasbourg, October 15-17, 2021,
 • Webinarium „Tworzenie strategii produktów IT w odniesieniu do celów instytucji i możliwości organizacyjnych”, Centrum Cyfrowe Polska, Warszawa, 29 września 2020 r.,
 • XVII Konferencja „Informatyka w Edukacji”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 22-25 września 2020 r.,
 • II Konferencja „Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA 2)”, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 4-5 czerwca 2020 r.,
 • Webinarium „Wpływ społeczny – III kryterium w ewaluacji jakości działalności naukowej”, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 6 maja 2020 r.,
 • XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 16-17 maja 2019 r.,
 • „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 18-19 października 2018 r.,
 • Konferencja naukowa „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian ‚2018”, Fundacja Rektorów Polskich i Plagiat.pl, Warszawa, 23 maja 2018 r.,
 • Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 24-25 listopada 2016 r.,
 • Konferencja „Licencja na czytanie”, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej i Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Toruń, 14 kwietnia 2016 r.,
 • Seminarium naukowe „Big Data i Cloud Computing jako nowe narzędzia w informacji i nauce”, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 9 marca 2016 r.,
 • „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Instytutu Literatury Polskiej UMK, Zakład Wiedzy o Prasie Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 19-20 listopada 2015 r.,
 • „Crowdsourcing i oddolna digitalizacja”, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa, 18 listopada 2014 r.,
 • Spotkanie konsultacyjno-informacyjne nt. „Zakres prawa do publicznego udostępniania w Dyrektywie PE i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym a problem zamieszczania linków”, Urząd Patentowy RP, Warszawa, 15 maja 2014 r.,
 • Seminarium „Indeksowanie czasopism w bazach danych”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 20 listopada 2013 r.,
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Zarządzanie wiedzą. Filozofia – społeczeństwo wiedzy”, Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 25-26 października 2013 r.,
 • „Informatyka w Edukacji” (IwE 2013), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Toruń, 5-7 lipca 2013 r.,
 • „10th World Conference on Computers in Education” (WCCE 2013), Nicholaus Copernicus University of Toruń, Information Processing Society of Poland, International Federation for Information Processing, Toruń, July 1-5, 2013,
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji”, Konferencja naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Toruń, 24-25 czerwca 2013 r.,
 • „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?”, Konferencja z okazji obchodów 90-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu, Toruń, 14 listopada 2012 r.,
 • Debata o otwartej nauce i nowych modelach publikowania czasopism naukowych (zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2012 w Polsce), Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, 30 października 2012 r.,
 • XIX edycja seminarium z cyklu „Digitalizacja”: Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych – ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 26 czerwca 2012 r.,
 • „350 lat polskiej prasy”, Konferencja naukowa Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 16-17 czerwca 2011 r.,
 • „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, V Konferencja naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 4-5 kwietnia    2011 r.,
 • XVII edycja seminarium z cyklu „Digitalizacja”: „Problemy cyfryzacji dokumentów piśmienniczych w bibliotekach, muzeach i archiwach”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 18 stycznia 2011 r.,
 • „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 4-5 listopada 2010 r.,
 • XVI edycja seminarium z cyklu „Digitalizacja”: „Aspekty prawne i technologiczne digitalizacji piśmiennictwa”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 12 stycznia 2010 r.,
 • „Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii UKW, Bydgoszcz, 14-15 maja 2009 r.,
 • „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Toruń, 18-19 listopada 2008 r.,
 • IV edycja seminarium z cyklu „Infobroker”: „Informacja strategicznym zasobem – pozyskiwanie, analiza i wykorzystanie”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 23 kwietnia 2008 r.,
 • II Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Elektroniczny wizerunek biblioteki”, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańsk, 21 listopada 2007 r.,
 • „Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 23-24 października 2007 r.,
 • II seminarium z cyklu „Infobroker”: „Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 17 kwietnia 2007 r.,
 • „Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 16-17 stycznia 2007 r.,
 • „Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność”, Ogólnopolska Konferencja Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej, Poznań, 15-17 czerwca 2005 r.,
 • „Digitalizacja zbiorów bibliotecznych”, Ogólnopolska Konferencja Towarzysząca Krajowemu Zjazdowi SBP, Warszawa, 3-4 czerwca 2005 r.,
 • „Access 2000 – intellectual property vs. the right to knowledge”, 8th BOBCATSSS Symposium, Kraków, 24-26 stycznia 2000 r.

Organizacja i współorganizacja konferencji:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z myślą o (nie)użytkownikach bibliotek – rozpoznać potrzeby, zbudować wspólną przestrzeń”, Warszawa, 28-29 listopada 2024 r. – członek Rady Programowej,
 • IV Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: orientacja na przyszłość”, Lublin, 26-27 września 2024 r. – członek Rady Programowej,
 • II Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki i informacji”, Łódź, 2 lutego 2024 r. – członek Komitetu Naukowego,
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki i informacji”, Łódź, 17 lutego 2023 r. – członek Komitetu Naukowego,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media a polityka w świecie XX i XXI wieku”, Warszawa, 17 listopada 2022 r. – członek Komitetu Naukowego,
 • Konferencja naukowa „Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece”, Kraków, 22-23 września 2022 r. – członek Rady Naukowej,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media a polityka w Europie XX i XXI wieku”, Bydgoszcz, 17 listopada 2021 r. – członek Komitetu Naukowego,
 • XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Tnij schematy – kreatywna biblioteka”, Wrocław, 4-5 czerwca 2020 r., członek Rady Programowej,
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”, Toruń, 18-19 października 2018 r. – członek Komitetu Naukowego, moderator sesji IV,
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliografie specjalne: rozwój i integracja”, Warszawa, 7 maja 2018 r. – członek Rady Naukowej,
 • IV Konferencja „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej” pod hasłem „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”, Kraków, 24-25 maja 2017 r., moderator sesji „Rynek ebooków”,
 • III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju”, Kraków, 26-27 czerwca 2017 r. – członek Rady Programowej, moderator sesji „Krajowe bibliograficzne bazy danych, przegląd”,
 • Międzynarodowa Konferencja Toruńska „Wizualizacja informacji w humanistyce”, Toruń, 23-24 marca 2017 r. – członek komitetu organizacyjnego, członek Rady Naukowej,
 • II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki”, Toruń, 25-26 czerwca 2015 r. – członek komitetu organizacyjnego,
 • I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Człowiek – Nauka. Technologia. Informacja”, Toruń, 20 marca 2015 r. – członek komitetu organizacyjnego, moderator sesji „Człowiek – Nauka”,
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, Toruń, 23-24 października 2014 r. – członek komitetu organizacyjnego,
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji”, Toruń, 24-25 czerwca 2013 r. – pomysłodawca i koordynator organizacyjny, moderator sesji „Społeczności wirtualne”,
 • Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”, Toruń, 7 października 2009 r. – współorganizator z Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu, prowadzenie seminarium,
 • „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej: tradycja i nowoczesność”, X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych, Toruń, 9-11 czerwca 2008 r. – współorganizator z Biblioteką Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, moderator sesji „Nowoczesne technologie w działalności biblioteki”.