Małgorzata Kowalska-Chrzanowska

Życiorys

Wykształcenie:
VI.2016 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii (Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania, Warszawa 2015),
VI.2013 – ukończenie 2-semestralnych studiów podyplomowych „Menedżer projektu naukowo-badawczego” (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu),
VI.2006 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii (Digitalizacja zasobów bibliotek polskich. Doświadczenia i perspektywy, promotor: prof. dr hab. E. Głowacka),
2003 – uzyskanie tytułu magistra filologii germańskiej UMK,
2001 – uzyskanie tytułu licencjata filologii germańskiej UMK i dyplomu nauczycielskiego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu,
1999 – uzyskanie tytułu magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej UMK (Potencjał informacji biznesowej w Polsce, promotor: dr hab. J. Sójka),
1997 – uzyskanie tytułu licencjata bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej UMK (Licencjaci bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej. Charakterystyka – oczekiwania – plany, promotor: dr B. Żurawski),
1997 – ukończenie 4-semestralnego Studium Pedagogicznego UMK.

Zatrudnienie i przebieg pracy naukowej:
2019 – … – profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji UMK,
2007–2019 – adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK,
V.2013 – wizyta szkoleniowa w ramach programu ERASMUS w Darbo ir socialiniu tyrimu institutas (Instytut Pracy i Badań Społecznych), Wilno,
IX.2009 – staż naukowy w ramach stypendium Funduszu Młodych Pracowników Nauki, Bayerische Staatsbibliothek, Monachium,
1999–2006 – asystent w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMK,
II.2004 – stypendium naukowe im. T. Koernera w Deutsche Bibliothek, Frankfurt nad Menem,
X.2001–II.2002 – staż naukowy w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
rok akademicki 1998/1999 – asystent-stażysta w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMK.

Wyróżnienia:
VI.2022 – Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie dydaktycznej w roku 2021,
II.2022 – Medal Komisji Edukacji Narodowej,
XII.2019 – jednorazowe stypendium Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe opublikowane w 2019 r.,
VII.2018 – jednorazowe stypendium Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe opublikowane w 2017 r.,
IX.2017 – Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w 2016 r.,
VI.2012 – Zespołowe Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w roku 2011,
XI.2009 – Zespołowe Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej w roku 2008,
XI.2008 – Indywidualna Nagroda Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w roku 2007.

Ukończone kursy:
XII.2020 – kurs trenera w projekcie „Uczymy, jak uczyć: Enter” (Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych),
IX.2019 – kurs instruktora kompetencji cyfrowych w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” (Fundacja Promocji Gmin Polskich),
II.2019 – kurs instruktora kompetencji cyfrowych w projekcie „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” (Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju),
VI.2013 – „Język angielski dla bibliotekarzy”, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu,
XII.2012 – „Współpraca z Europeaną”, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
XII.2012 – „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury”, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
VI.2012 – „Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych – ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego”, Centrum Promocji Informatyki w Warszawie,
IV.2007 – „Infobroker: wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji”, Centrum Promocji Informatyki w Warszawie,
I.2010 – „Aspekty prawne i technologiczne digitalizacji piśmiennictwa”, Centrum Promocji Informatyki w Warszawie,
X.1998–I.2001 – „Warsztaty umiejętności psychologiczno-wychowawczych”, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu.